Yhteisen pöydän hävikkiterminaalilla keskusteltiin demokratian puolustamisesta ruoka-avussa

Uutinen

Vantaan kaupungin ja seurakuntayhtymän rahoittama ja hallinnoima Yhteinen pöytä järjesti yhden valtakunnallisista Sitran Demokratian puolustusdialogeista teemalla ”Demokratian puolustaminen demokratian kapeikossa”. Keskustelutilaisuus järjestettiin torstaina 9.6. Yhteisen pöydän hävikkiterminaalilla.

Erätauko graafinen kuvituskuva

Eri puolilla Suomea järjestetyissä dialogeissa pyrittiin lisäämään yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka yksilöt ja yhteisöt voivat vahvistaa demokratiaa omalla toiminnallaan sekä miten paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen demokratian puolustaminen kytkeytyvät toisiinsa. Yhteisen pöydän keskustelussa pohdittiin erityisesti sitä, miten voimme puolustaa demokratiaa ruoka-avussa.  

Yhteinen pöytä verkostoineen on onnistuneesti kehittänyt jo 10 vuotta vantaalaista ruoka-apua kohti yhteisöllisempää, avoimempaa ja kohtaavampaa ruoka-apua, jossa ihminen saa enemmän kuin vain ruokaa. Korona järkytti myös ruoka-avun kenttää ja vaikutukset vähävaraisten elämään ovat pitkäkestoisia ja kärjistävät entisestään väestöryhmien välisiä eroja. Ruoka-avun pelkkänä ruokana pitääkin olla täydentävää apua, mutta miten autamme jatkossakin erilaisten palvelujen tarpeessa olevat ruoka-avun kentältä eteenpäin? Miten halutaan hyödyntää valmis verkosto, joka tarjoaa alustan etsivälle ja kohtaavalle työlle?  

Ruoka-avun kentällä on laajaa kokemustietoa ja tarjota kosketuspinta syrjäytettyihin ja vähävaraisiin ja tämä tietopohja tulisi ottaa huomioon päätösten valmistelussa ja palveluiden kehittämisessä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Suomen kuntiin ehdotetaan perustettavaksi köyhyysneuvostot, samalla tavalla kuin meillä on kunnissa jo lakisääteisesti vanhus- ja vammaisneuvostot. 

Keskustelussa pohdittiin sitä, miten demokratiaa opitaan lapsuudesta alkaen kodeissa, koulussa ja työelämässä ja miten erilaiset lähtökohdat voivat olla demokratian estäjinä tai toteuttajina. ”Ihmisellä täytyy olla ensin omat asiat kunnossa, että kiinnostuu yhteisistä asioista ja vaikuttamisesta” keskustelussa todettiin. Myös yleinen asenteiden koventuminen ja polarisaatio voivat estää meitä puolustamasta demokratiaa, kun pelkona on joutua itse hyökkäyksen kohteeksi mm. sosiaalisessa mediassa. Yhteisöllisyyden rapautuminen on myös uhka demokratialle.  

Erätauko-menetelmällä käyty keskustelu koettiin turvalliseksi tilanteeksi jakaa omia kokemuksia demokratian toteutumisesta ja ajatuksia sen kehittämiseksi. Yhteisesti todettiin, että tällaiselle rakentavalle keskustelulle on todellista tarvetta ja Yhteinen pöytä järjestääkin keskustelujen sarjan, johon kutsuu mukaan vantaalaisia päättäjiä puhumaan ruoka-avusta ja vähävaraisuudesta.  

Sitra tekee kansallisten dialogien kirjausten pohjalta yhteenvedon siitä, kuinka yksilöt ja yhteisöt voivat vahvistaa demokratiaa omalla toiminnallaan sekä miten paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen demokratian puolustaminen kytkeytyvät toisiinsa. Yhteenveto julkaistaan kaikkien käyttöön ja valtiovarainministeriö toimittaa sen myös valtion ja kuntien hallintoon. Vantaalla yhteenvetoa käytetään myös Yhteisen pöydän ja sen verkoston työn kehittämisessä. 

Avainsanat

Ruoka-apu